Befrielsestjenester

Denne hovedsidens innhold:

1. Hva er døråpnere og hva er sterke fester?

1.1 Døråpnere.

1.2 Sterke fester.

2. Hammonds liste over sterke fester.

3. Evensen sin liste over sterke fester.

4. Ellen Ministries liste over okkult innvolvering.

1. Hva er døråpnere og hva er sterke fester?

Hva er en «åpen dør» og hva er «sterke fester», som forkynnere i befrielsestjenestene forteller oss om? Jeg har lyttet til Bob Larsons videoer som er veldig tydelige på hva dette er. Han forklarer det slik; den «åpne døren» er veien inn til menneskets liv, den lovlige retten demonen har til å ta seg inn til mennesket, som gjør at mennesket blir demonisert eller plaget av demoner. «Fester» er det som gjør at demonen blir værende. Etter å ha kommet inn så ser demonen seg rundt etter svakheter og synder i menneskets liv som han kan investere i, noe som passer til demonens natur som han kan utvikle. Derek Prince forklarer både i videoen «Basics of Deliverance» og i sin litteratur hva som gir demonene den lovlige retten til å komme inn til et menneskes liv, men han bruker ikke uttrykkene «åpne dører» og «fester».  Frank Hammond bruker uttrykket «open doors» for demoner, og Maria Evensen bruker både uttrykket «åpen dør» og «sterke fester». I boken til Henrik Csizmadia; «Befri fanger» finner jeg også disse spesifikke uttrykkene.

Det er veldig greit å ha slike «knagger» som «åpen dør» og «fester» og henge forskjellige hendelse på når man ellers ikke er så kjent i dette terrenget.

1.1 Døråpnere

Men la oss først konsentrere oss om de «åpne dørene» som demonene kommer inn gjennom. Den åpne døren er den lovlige/juridiske retten djevelen har til å infiltrere livet til en person. Personen kan selv ha skyld i at døren er åpen, men kan også være helt uskyldig i at denne døren står åpen. Altså det kan være urettferdig at synd som andre mennesker har påført en, åpner en dør for demoner inn til personens liv. Det kan ha med arv å gjøre, og det kan ha med vold å gjøre eller forbannelser personen har blitt utsatt for. Eller det kan være andre ting. Djevelen har mange måter å åpne døren in til menneskenes liv på.

Djevelen er ikke bare en jurist som vet når han har rettigheter, han er også en strateg og planlegger hvordan han skal få personen til å falle i synd og derved få en åpen dør inn til livet til personen. Husk at demoner er kroppsløse ånder som higer etter å finne en kropp å okkupere (Hammond)

Demonene kan komme inn i personligheten, eller i sfæren og har da en juridisk rett til å plage personen og infiltrere følelseslivet deres. Demonen kan få makt over personen, eller personen kan bli belønnet for å være medhjelper.

Bob Larson forteller i videoen «The Six Entries And Strongholds Of Demons Pt.1”, om seks døråpnere for demoner som gir dem en juridisk rett til å komme inn i menneskets liv. Han sier at det er mange måter en demon kommer in på, men de seks som er beskrevet her er de mest vanlige. Disse er;

1) Å leve i synd.
2) Uforskyldt arv.
3) Okkult involvering.
4) Avhengighet.
5) Forlatthet, forkastelse.
6) Misbruk/overgrep/ vold.

Evensen beskriver åtte «åpne dører» for demoner inn til menneskets liv i dokumentet «Liste over døråpnere». Disse er:

1) Utilgivelse.
2) Okkult synd.
3) Seksuell synd.
4) Sjelelige bånd.
5) Brutte pakter/ løfter.
6) Stolthet.
7) Avgudsdyrkelse.
8) Ubekjent synd.
 
Prince beskriver syv inngangsportene for demoner til å entre menneskers liv i boken «De skal drive ut onde ånder». Disse er:

1) En familiebakgrunn med okkultisme eller falske religioner.
2) Andre negative påvirkninger før fødselen.
3) Stress i tidlig barndom.
4) Følelsesmessig sjokk eller langvarig følelsesmessig stress.
5) Syndige handlinger eller vaner.
6) Håndspåleggelse.
7) Tankeløs tale.
 
I videoetalen «Basics of Deliverance» sier han det samme med litt andre ord:

1) Okkult bakgrunn.
2) Personlig okkult handling.
3) Innflytelse i fosterlivet.
4) Sjelelig dominans.
5) Press i tidlig barndom.
6) Øyeblikk eller områder av svakhet.
7) Syndige handlinger eller vaner.

Derek Prince skriver i boken: "De skal drive ut onde ånder", at de sju inngangsportene illustrer noen av de måtene vi og våre barn kan bli utsatt for onde ånder på. Vi må også huske at onde ånder er veldig pågående. En ond ånd kan drives ut, men fortsatt vil den prøve å tvinge seg inn igjen. Jesus advare mot dette i Matt 12:43-45, og Derek Prince forklarer denne teksten slik:

Den urene ånden vender tilbake til «huset sitt» - det vil si, det mennesket den tidligere hadde bolig i – og den finner det «ledig, feid og pyntet.» Så tar den med seg «sju andre ånder, verre enn den selv,» flytter tilbake til huset sammen med dem, og okkuperer det på nytt. Men hva var det med «huset» som åpnet døren, slik at den onde ånden kunne komme inn igjen? Jo, huset var «feid» - det var ikke noe problem. Det var «pyntet» - det var heller ikke noe problem. Med det var «ledig» - det var problemet! Mannen hadde latt huset sitt stå tomt. Han hadde ikke gjort Jesus til Herre. De som overgir seg til Jesus og gjør ham til Herre kan vende seg til ham for å få overnaturlig kraft til å holde onde ånder borte.

Hammond skriver også om åpne dører for demoner inn i menneskenes liv i boken «Pigs in the parlor», han skriver bare om tre hovedinnganger, men beskriver flere innganger under hovedinngangene som samstemmer med det de andre forfatterne skriver, som jeg henviser til. Den første inngangsporten han beskriver er; synd. Herunder både unnlatelsessynd og forsettlig synd. Som eksempel skriver han om Ananias og Saffira i Ap.gj. 5:3, der Ananias og Saffira lot seg besnære av syndene griskhet, lyving og bedrageri. Vi som er kjent i Bibelen vet hvordan det gjekk med dem. Den andre inngangsporten han beskriver er en vanskelig livssituasjon. Han beskriver spesielt vanskeligheter i barndommen. Vanskeligheter som smertelig henger med i voksen alder. Den tredje inngangsporten han beskriver er den arvelige sårbarheten. Her beskriver han hvordan sykdommer, både fysiske og psykiske sykdommer og lidelser kan gå i arv fra generasjon til generasjon dersom vi tillater det.

Hammond skriver at demoner er onde personligheter. De er ånder, og de er fiender av Gud og mennesker. Deres målsetting med menneskene er å friste, lure, beskylde, fordømme, presse, besudle, gi motstand, motarbeide, kontrollere, stjele fra, plage, drepe og ødelegge. Han skriver også at demonene kommer inn i menneskets liv gjennom "åpne dører". Demonene må bare få en mulighet til å gå gjennom dem. Han skriver at det er ikke slik å forstå at en kan få en demon når en er ute og går en tur. En kan ikke tilfeldigvis plumpe bort i en demon som er på utkikk etter et «hjem», det er ikke slik det foregår. Organiseringen av Satans kongevelde gjør ham i stand til å angripe hver enkelt av oss personlig. Det er ikke en person på jordas overflate som ungår satans oppmerksomhet. Han lager en plan for å ruinere og ødelegge hver enkelt av oss. Det er en tankevekkende realitet at du og jeg er bestemte mål for satans listige knep.

1.2 Sterke fester

Forfatterne jeg har henvendt meg til sier alle at demonene må ha en lovlig rett til å gå gjennom døren til menneskets liv når døren av diverse ugudelige grunner står åpen. I videoen «The Six Entries And Strongholds Of DemonsPt.1” sier Bob Larson det slik: «Hvordan demonen kommer inn, er ikke nødvendigvis grunnen til at demonen blir der inne». Demonen blir hos personen på grunn av at han finner et «feste». Dette har jeg forstått slik at når demonen har kommet inn gjennom den åpne døren, ser den seg rundt etter et «feste», altså en lovlig rett til å bli værende hos personen. Demonen begynner altså straks å se etter dette festet i personens liv der han kan fungere og uttrykke sin natur. Og når døren er åpen så inviterer han inn flere demoner som er ondere enn ham selv fordi han ser noe annet i personen som kan brukes og utvikles. Det kan for eksempel være et område i personens liv som er sårbart på grunn av tidligere problemer. Det kan være at personen har et avvisningsproblem, da inviteres demonen av avvisning inn. Det kan være en synd som personen sysler med. «Festene» er det demonen fester seg til, ernærer seg på og utvikler – det der han investerer. Mens døråpnerene en de lovlige rettighetene demonene har til å gå inn i «huset» - som er personens liv. Bob Larson sier at de vanligste «festene» er disse seks:

-Frykt
-Sinne
-Avvisning
-Depresjon
-Misbruk
-Selvhat

Evensen skriver at jo flere demoner som har fått feste i sinnet eller sjelen – desto vanskeligere vil det bli – ja, nesten umulig for menneskets egen karakter å ytre seg. Umulig først og fremst fordi vi mangler kunnskap om vår fiende, dernest at vi mangler kunnskap om den autoriteten Gud har gitt sitt folk. Det kan virke som menneskets egen karakter blir kneblet, og må kjempe for å ytre seg. Her er det en reell kamp som pågår fra den åndelige verden i menneskets indre.

Evensen har laget en liste over sterke fester som kan invadere menneskets sinn. Alle festen har et overordnet «feste» med grupperinger under seg. Listen er beskrevet lengre nede på denne siden.

Hammond har laget et lignende oppsett, men mye mer omfatende. Han kaller det for «Demon grupperinger». Han har laget et skjema med 53 vanlige demongrupperinger, hver gruppering med en sjefsdemon med beslektede undeståtter. Han kaller den ledende demonen for «strong man» eller «ruling spirit». Demonene blir identifisert etter sin natur. En demon av hat, heter «hat». Enhver demon er en spesialist. En hat-demon fostrer ikke lyst – han fremmer bare hat. Når demonene blir kommandert til å navngi seg selv, vil de vanligvis identifisere seg selv etter sin natur for eksempel oppgir de navn som Opprør, Forbannelse, Likegyldighet etc. Noen ganger kan demonen ta et menneskelig navn som «Jim» eller «Shirley» for å skjule sin natur. Hammond sin liste over demongrupperinger er beskrevet lengre nede på denne siden.

Demonen finner altså område i personens liv som den kan feste seg til, noe som behager akkurat den onde ånden som har kommet inn. De syndene som personen sysler med er næring for demonene. Denne synden forsterkes etter hvert som personen gir etter for det onde som har tatt plass i personens liv. Synden kan være noe som personen liker og ikke har lyst til å kvitte seg med, et klassisk eksempel er rusmidler som feks. alkohol, eller det kan være noe personen ikke klarer å kvitte seg med, et annet klassisk eksempel er spilleavhengighet.

Demonen vil altså ta større plass i livet til personen etter hvert, og jo mer personen gir etter - til verre går det med personen, og flere demoner stikker innom for å sjekke om det kanskje er plass til dem også.

Jeg har, som sagt laget noen lister fra tilgjengelig litteratur, i alt tre stykker, som jeg har hentet fra forfatterene Maria Evensens dokumenter, fra boken "Pigs in the Parlor" av Frank og Ida Mae Hammond, og et dokument fra Ellel Ministries. Frank og Ida Mae Hammond beskriver de sterke festene som; "Vanlige demon grupperinger". Maria Evensen beskriver de sterke festene som: "Befestede områder i sinnet. Sterke fester" og Ellel Ministry har bare tatt for seg en "Okkult sjekkliste", som også kommer under begrepet: Sterke fester. Denne listen er også å finne lengre nede på denne siden.

Livet må være opptatt, opptatt av Jesus, ingen ledige rom.

«Hver gang djevelen banker på døren din, så send Jesus ut for å lukke opp». Leste jeg i boken til Derek Prince som jeg referer til. I Skriften står det;

"Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere" (Jak4,7)

Dersom Jesus okkuperer livet til personen, og personen har ham som beskytter så er inngangsporten lukket og stengt, og livet til personen tilhører Jesus.  Beskyttelsen er gjennom kjærligheten til vår Far i himmelen. Gjennom Jesus Kristus er personens liv stengt for synden, og da er det slik at de onde åndene ikke trives i livet til denne personen. Demonene kan «sultes» ut ved å holde Guds bud i kjærlighet til Kristus. En person kan også drive demonene ut gjennom bønn, faste og bibellesning i Jesu navn. den Hellig Ånd er vår advokat og taler vår sak, som forherliger Sønnen, Jesus Kristus som døde i vårt sted, for våre synder.

Og til slutt kjære leser: Husk at vi har på oss Guds fulle rustning! Og at vi fremelsker Åndens frukt! Amen!2. Hammonds liste over sterke fester

VANLIGE DEMON GRUPPERINGER

Fra boken: «Pigs In The Parlor» av Ida Mae og Frank Hammond

1. BITTERHET
Harme
Hat
Utilgivelse
Vold
Temperament
Sinne
Hevn
Mord

2. OPPRØR
Selv-vilje
Stahet
Ulydighet
Anti-underdanighet

3. STRIDIGHET
Påståelig
Munnhuggeri
Argumentering
Krangling
Slåss

4. KONTROLL
Eiertrang, kvelende
Dominering
Heksekraft

5. HEVN
Ødeleggelse
Ondskap
Hat
Sadisme
Skade
Grusomhet, mishandling

6. ANKLAGE
Dømmende
Kritikk
Feiloppdagelse

7. AVVISNING
Frykt for avvisning
Selv-avvisning

8. USIKKERHET
Underlegen het
Selvmedlidenhet
Ensomhet
Fryktsomhet
Beskjeden / sky
Utilstrekkelighet
Klosset/dum

9. SJALUSI
Misunne
Mistenke
Mistro
Selvgodhet

10. TILBAKETREKKING
Furte
Dagdrømme
Fantasere
Late som
Uvirkelighet

11. FLYKTE/ RØMME
Likegyldighet
Fåmælt, stoisk
Passivitet
Søvnighet
Alkohol
Narkotika

12. PASSIVITET
Feig
Likegyldighet
Slapphet
Apati

13. DEPRESJON
Fortvilelse
Mismodig
Nedslått/ta motet fra
Nederlag
Motløshet
Håpløshet
Selvmord
Død
Søvnløshet
Dødelighet, sykelighet

14. TUNGSINN
Tungsinn
Byrde
Avsky

15. BEKYMRING
Angst
Frykt
Grue seg
Engstelse

16. NERVØSITET
Spenning
Hodepine
Nervøse vaner
Rastløshet
Opphisselse, spenning
Søvnløshet
Omreisende, omflakkende

17. OVERFØLSOMHET
Selvbevissthet
Frykt for menn
Misbilligelse

18. FORFØLGELSE
Urettferdighet
Frykt for dom
Frykt for fordømmelse
Frykt for anklage
Frykt for irettesettelse
Overfølsomhet

19. MENTAL LIDELSE
Galskap
Vanvidd mani
Utviklingshemmet
Senilitet
Schizofreni

20. SCHIZOFRENI
(se; Kapittel 21 i: «Pigs in the Parlor»)

21. PARANOIA
Sjalusi
Misunne
Mistenke
Mistro
Forfølgelse

22. FORVIRRING
Frustrasjon
Manglende logikk, usammenhengende
Glemsomhet

23. TVIL
Vantro
Skepsis

24. UBESLUTTSOMHET
Utsettelse
Kompromiss
Forvirring
Glemsomhet
Likegyldighet

25. SELVBEDRAG
Livsløgn
Selvforførelse
Stolthet

26. TANKEBINDINGER
Forvirring
Frykt for menn
Frykt for å mislykkes
Okkulte ånder
Spiritisme ånder

27. AVGUDSDYRKELSE
Intellektualisme
Rasjonalisering
Stolthet
Ego

28. FRYKT (ALLE SORTER)
Fobier (alle sorte)
Hysteri

29.FRYKT FOR AUTORITETER
Lyving
Bedrageri

30. STOLTHET
Egoisme
Forfengelighet
Selvrettferdighet
Hovmod
Betydningsfull
Arroganse

31. JÅLERI
Skuespill
Komediespill
Raffinert/eleganse
Forlangende/krav (pretensjon)

32. GRISKHET
Stjele
Kleptomani
Materiell lyst
Grådighet
Misnøye

33. PERFEKSJONISME
Stolthet
Forfengelighet
Egoisme
Frustrasjon
Kritisere
Irritabilitet
Intoleranse
Sinne

34. KONKURRANSE
Kjøring (driving)
Argumentere
Stolthet
Egoisme

35. UTÅLMODIGHET
Agitasjon
Frustrasjon
Intoleranse
Harme
Kritisere

36. FALSK BYRDE
Falskt ansvar
Falsk medfølelse

37. SORG/GREMMELSE
Bedrøvet
Hjertesorg
Sorg
Gråt/rop
Tristhet
Grufull/grusom

38. UTMATTELSE
Lei/utmattet
Tretthet
Latskap

39. SKRØPELIGHET
(Kan inkluderer alle sykdommer og lidelser)

40. DØD

41.ARV
Fysisk
Følelsesmessig
Psykisk
Forbannelser

42. HYPERAKTIVITET
Kjører på
Press

43. FORBANNELSE
Blasfemi
Grov spøk
Sladder
Kritisere
Baksnakking
Hån
Bagatellisering
Begrenset/ensporet

44. VANEDANNENDE OG TVANG
Nikotin
Alkohol
Narkotika
Medisinering
Koffein
Fråtsing

45. FRÅTSING
Nervøsitet
Tvangsspising
Harme
Frustrasjon
Lediggang
Selvmedlidenhet
Selvbelønning

46. SELVANKLAGE
Selvhat
Selvfordømmelse

47. SKYLD
Fordømmelse
Skam
Uverdighet
Flauhet

48. SEKSUELL URENHET
Lyst
Fantasi lyst
Masturbasjon
Homoseksualitet
Lesbisk
Ekteskapsbrudd
Utukt
Insest
Hor
Voldtekt
Eksponering
Frigiditet

49. KULTER
Jehovas vitner.
Scientologer.
Rosenkorsordenen, «den gamle og mystiske orden av rosenkorset».
Teosofi, (fra gresk theos, «gud» og sofia, «kunnskap») er en religiøs filosofi. Ordet teosofi betyr «guddommelig visdom» eller «kunnskap om det guddommelige».
Urania, (gresk: Οὐρανία, Ourania; «himmelsk») var i henhold til gresk mytologi en av de ni musene.
Subud, er en internasjonal, åndelig organisasjon som henvender seg til mennesker med alle religiøse bakgrunner så vel som folk uten noen religiøs bakgrunn.

Latihan, (fra indonesisk latihan kejiwaan; "åndelig trening") er en form for åndelig praksis. Det er den viktigste praksis for Subud-organisasjonen.
Enhetskirken.
Mormonisme.
Bahaism, oversatt til: Baháʼí-troen (/ bəˈhɑːiː, bəˈhaɪ /; persisk: بهائی Bahāʼi) er en religion som lærer den essensielle verdien av alle religioner, og enhetene til alle mennesker.
Unitarianism (fra latin unitas som "en enhet", fra unus "en") er en kristen teologisk bevegelse oppkalt etter sin tro på at Gud i kristendommen er en person, i motsetning til treenigheten.
Lodges; oversatt til: Orden, organisasjon, samfunn og sosiale byråer som bruker Bibelen og Gud som grunnlag ved å utelate Jesu blodforsoning.

50. OKKULTISME
Ouija Board, bokstavbrett eller åndebrett, en oftest rund, glatt plate med påmalte bokstaver, tall, felt for "ja", "nei" og annet.
Kunsten å spå i hånden.
Håndskriftanalyse; Grafologi er en spådomsteknikk som studerer håndskrift og dens tilknytning til atferd, personlig informasjon og andre menneskelige egenskaper.
Automatisk skriving, er skriving som er utført i en dissosiert eller endret bevissthetstilstand som tilskrives ånder fra de døde eller andre diskarnerte vesener. Åndene sies å manipulere skriveredskapet for å kommunisere, spesielt siden forfatteren ofte ikke er klar over hva som blir skrevet, og håndskriftstilen er markant annerledes enn hans egen.
ESP, (ekstra-sensorisk persepsjon) evnen til å vite hva som vil skje i fremtiden, eller å vite hva en annen person tenker
Hypnose.
Horoskop.
Astrologi.
Levitasjon, (fra latin levitas "letthet") er prosessen der et objekt holdes høyt, uten mekanisk støtte, i en stabil stilling.
Spådom, er praksisen med å forutsi informasjon om en persons liv.
Water Witching, er en type spådom som brukes i forsøk på å lokalisere grunnvann, begravde metaller eller malmer, edelstener, olje, gravested, ondartede 'jordvibrasjoner og mange andre gjenstander og materialer uten bruk av et vitenskapelig apparat.
Tarot kort, betegner i dagligtalen både en spådomskunst og de kortstokker (med 78 kort) som benyttes til dette. Tradisjonen kan spores tilbake til 1300-tallet som spillkort, mens okkultismen som i dag knyttes til kortene oppstod på 1700-tallet.
Pendel, En pendel er et stangliknende instrument med en suspendert vekt som brukes til å tappe inn energifelt for spådoms skyld. Pendelen ser ut til å lese energimønstre som stammer fra vesener og gjenstander, og den formidler informasjonen til brukeren ved å svinge frem og tilbake eller i sirkler.
Heksekraft.
Sort magi.
Hvit magi.
Conjuration, er handlingen om å tilkalle eller tilkalle en ånd, demon, gud eller annet overnaturlig middel i den vestlige mysterietradisjonen.
Besvergelse, En besvergelse, en trylleformulering, en sjarm, en fortryllelse eller hekseri, er en magisk formel som er ment å utløse en magisk effekt på en person eller gjenstander.
Sjarm (menes i det okkulte).
Fetisj
Etc.

51. RELIGIONER
Ritualisme.
Formalisme.
Doktrinær besettelse.
Forførelse.
Lærefeil.
Redsel for Gud.
Redsel for helvete.
Frykt for tapt frelse.
Religiøsitet.
Etc.

52. SPIRITISME
Seanse, I en klassisk spiritistisk seanse opprettes gjerne kontakten med de døde ved hjelp av et medium, det vil si en person som virker som mellomledd mellom åndene og den materielle verden.
Åndelig guide.
Necromancy, er en magi som involverer kommunikasjon med de døde - enten ved å innkalle deres ånd som tilsynekomster, visjoner eller løfte dem kroppslige - for spådom å formidle midler til å forutsi fremtidige hendelser, oppdage skjult kunnskap, for å bringe noen tilbake fra de døde, eller å bruke de døde som et våpen.
Etc.

53. FALSKE RELIGIONER
Buddhisme.
Taoisme er en filosofisk tradisjon med kinesisk opprinnelse som legger vekt på å leve i harmoni med taoen.
Hinduisme.
Islam.
Shintoism Shinto, også kjent som kami-no-michi, er en religion med opprinnelse i Japan. Utøvere klassifisert som en øst-asiatisk religion av religionsforskere, og utøverne ser den ofte som Japans urfolksreligion og som en naturreligion.
Confucianism, også kjent som Ruism, er et system for tanker og oppførsel med opprinnelse i det gamle Kina. Forskjellig beskrevet som tradisjon, en filosofi, en religion, en humanistisk eller rasjonalistisk religion, en måte å styre eller rett og slett en livsstil.
Etc.

3. Evensens liste over sterke fester

BEFESTEDE OMRÅDER I SINNET:
STERKE FESTER
Kilde: Evensen, Maria: «Befestede områder i sinnet: Sterke fester» Dokument, 2012.

OVERLEGENHET: _____
Stolthet (Ordsp6:16-17)____
Perfeksjonisme_____
Anklage_____
Konkurranse_____
Mobbing_____
Stahet_____
Selvrettferdighet(Luk18:11-12) _____
Sladder(Ordsp23:23-24) _____
Skryting (1Pet5:5) Sarkasme_____
Kritikk_____

DØV OG STUM: _____
Psykiske plager_____
Anfall/ epilepsi (Mark9:17-29) _____
Tvesinnethet_____
Splittelser i personligheten_____
Hyperaktivitet_____
Selvlemlestelse/ selvskading_____

SLUMRE: _____
Slumring (Rom11:8) _____
Tilbaketrukkenhet_____
Et budent sinn_____
Søvnighet_____
Dumhet_____
Dagdrømmer_____
Transer_____
Latskap_____
Sløvhet_____
Treghet_____
Forvirring_____

FORVARSLER: (Apgj16:16-18) _____
Okkult_____
Hvit/ sort magi (2Mos7:11, 8:7) _____

FAMILIEÅNDER: _____
Åndeguider_____
Nedarvede forbannelser_____
Hekser, trollmenn, satanister_____
Santeria forbannelser; Rot_____
Forbannelser fra Voodoo_____
Forbannelser fra uttalte ord_____

FRYKT: _____
Usikkerhet_____
Utilstrekkelighet_____
Lav rangfølelse_____
Forknytthet_____
Bekymring_____
Overfølsomhet_____
Autoriteter_____
Terror_____
Pine, skrekk (Salm55:5) _____
Mareritt_____
Panikk, angrep_____
Fobier_____
Angst_____
Oppgitthet_____
Forsinke/ dra ut ting_____

TUNGSINDIGHET: (Jes61:3) _____
Dysterhet, tristhet_____
Forkastelse_____
Fortvilelse_____
Sorg_____
Tretthet_____
Skyldfølelse_____
Selvmedlidenhet (Salm69:20) _____
Ensomhetsfølelse_____
Depresjon_____
Manisk depressiv_____
Selvmord_____
Søvnløshet_____

SJALUSI: _____
Utålmodighet_____
Bitterhet_____
Strid_____
Paktløshet_____
Eierbegjær_____
Kontroll (Jesabel) _____
Gjengjeldelse, vrede_____
Mistenksomhet_____
Sinne (Ordspr22:24) _____
Raseri (Ordspr6:34) _____
Hat (1Mos37:4) _____
Mord (1Mos4:8) _____
Vold_____
Rastløshet_____
Egoisme_____

LØGN: _____
Falskhet_____
Overdrivelser_____
Blasfemi (1Tim4:7) _____
Hykleri_____
Fordømmelse av andre_____
Tyveri_____
Isolasjon_____

ANTIKRIST: _____
Hån og spott_____
Tvil og vantro_____
Opprør_____
Heksekraft_____
Selvopphøyelse_____

FATTIGDOM: _____

BÅND/ BUNDETHET: (Rom8:15)
Hindringer, kan ikke kalle på Gud_____
Grådighet, griskhet_____
Fråtsing_____
Avhengighet til nikotin/medisiner-
/rusmidler_____
Anorexia_____
Bulimi_____

SVAKHETER: (Luk13:11) _____
Nedarvede svakheter_____
Leddgikt_____
Astma/ feber/allergi_____
Kreft_____
Død_____
Allslags sykdommer_____
Smerter_____

HORAKTIGHET: (Hos4:12) _____
Ekteskapsbrudd_____
Prostitusjon_____
Kulter/ dyrkelse_____
Religiøsitet_____
Legalitet i tradisjonens navn_____
Avguderi som penger (mammon) _____
Følelsesmessig svakhet_____
Utukt_____
Utroskap (Gal5:19) _____

PERVERSITETER: _____
Ordvrenging (Apgj13:10) _____
Lyster_____
Lesbisk_____
Homoseksuell_____
Onani_____
Sodomi_____
Bestiality_____
Barnemisbruk_____
Incest_____
Exhibitions_____
Forførende ånder (1Tim4:1) _____
Seksuelle tanker_____

PLAGING/PINING AV LEVENDE SKAPNINGER: ______
Andre mennesker______
Deg selv______
Dyr______
Insekter______4. Ellel Ministries liste over okkult involvering

OKKULT SJEKKLISTE
Kilde: Ellel Ministries Norge

Akupunktur______
Aromaterapi______
Astral Projeksjon______
Astrologi______
Automatisk skrift
Clairvoyance (synsk) ______
Danse i trance______
ESP (Extra Sensory Perception
/uvanlig várhet) ______
Fargeterapi______
Forutsigelser______
Frimureri______
Halloween______
Healere______
Heavy metal og rock musikk______
Hedenske objekter______
Hedenske ritualer______
Hekseri______
Homeopati______
Horoskoper______
Hvit magi______
Hypnose______
Håndskriftanalyse______
I Ching______
Iris tolking (øye) ______
Kampsport______
Lese i håndflaten______
Levitasjon (sveve) ______
Lykkeamuletter______
Mane fram ånder______
Medium (kontakt) ______
New Age______
Nynazisme______
Okkult litteratur______
Ouija boards (bord/glass) ______
Overtro______
Psykisk healing______
Psykisk kraft og várhet______
Satanisme______
Scientologi______
Se framtiden i glasskule______
Spå i kaffegrut______
Sort magi
Sorte messer
Spiritisme
Spådom______
Spå i kort______
Tallmystikk______
Tarotkort______
Telekinesis (bevege kropp.) ______
TV programmer (noen) ______
Yoga______

Falske religioner
Buddhisme______
Children of God______
Christadelphianere______
Christian Science______
Frimureri______
Guruer______
Hare Krishna______
Hinduisme______
Islam______
Jehovas vitner______
Konfusianisme______
Mormonere______
Moon______
Norrøn mytologi______
Shintoisme______
Spiritualisme______
Transcendental meditasjon______

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.