Søndagsskole for voksne

Kjære gjest!

Jeg er ofte inne på internettsiden til "Trosvitne", leser og lytter til meget gode artikler. Jeg vil her presentere en av artiklene som heter: Den store forbannelsen. Jeg har fått tillatelse av «Trosvitne» til å kopiere denne artikkelen til min hjemmeside. Artikkelen kan høres opplest av skribenten på dette nettstedet: http://www.trosvitne.no/hjertesaker/forbannelsen.htm, den leses under titelen "Den store forbannelsen".

Teksten kan leses under denne teksten.

Den neste videoen på denne siden er en tale av David Pawson, han taler over emnet: Kvinnelig og mannlig, han er som vanlig meget interessant å høre på. Videoen er tekstet på svensk. 

Til slutt er det pastor Mark Biltz som forkynner Om kvinnen. Talen er tolket av Daniel Forslund.

Neders på siden er det pastor Charles Lawson som taler om mor. Talen er på amerikansk og er dessverre ikke tekstet.

Lydfilen ligger på denne linken: http://www.trosvitne.no/hjertesaker/forbannelsen.htm

1 Mos 3, 16 Til kvinnen sa han: "Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn; med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg."  

Min påstand er: Syndefallets største forbannelse er mannens maktbegjær og undertrykkelsen av kvinner!

En forbannelse, ikke en ordning

Etter at Adam og Eva hadde syndet (1.Mos.3.6), ramset Gud opp en del konsekvenser (1.Mos.3.14-19). Det var forbannelser som rammet menneskene på grunn av syndefallet. En av konsekvensene var en ødelagt balanse mellom mann og kvinne (1.Mos.3.16). Se deg rundt i verden og se konsekvensene: Kvinneundertykkelse, flerkoneri,  prostitusjon, kvinnelige sex-slaver, voldtekter, overgrep, tvang og ufrihet. Alt dette skyldes at menn tror de kan råde over kvinner. Alt dette er forbannelser som skyldes syndefallet.

Teologer har i hundrevis av år forkynt at menn skulle råde over kvinner, og snudd en forbannelse til en ordning de hevder var innsatt av Gud. Da Jesus døde på korset gjenopprettet han syndefallets forbannelse: 

Gal.3.13: "Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre."

Den første loven med forbud som ble gitt, var den som ble brutt da Adam og Eva åt av kunnskapens tre. Og så ble de rammet av forbannelsene som fulgte med.

Jesus døde for å fjerne skillet mellom Gud og mennesker og ubalansen mellom mann og kvinne. Veien tilbake til Paradiset er åpen! Jesus døde for at forbannelsene som rammet menneskene på grunn av syndefallet skulle viskes bort.  Jesus døde for å avslutte den forbannelsen at menn råder over kvinner.

Jeg tror problemet ligger i mannens lyst til å råde og ha makt. Gjøre seg til "gud" eller mellomledd mellom Gud og kvinnen. Ha kontroll, skaffe seg en slave. Derfor omgjør han en Satans forbannelse til en Guds ordning. Det var dette ønsket om makt som førte til Satans fall. Et fall før syndefallet!

 Les også: "Var Adam mann?" oversatt direkte fra hebraisk, med kommentarer! 
Der vil du se at det oversetterne kaller "ribben" egentlig betyr "side/halvdel".
Det tvekjønnede mennesket (=adam) ble delt i to sider, mann og kvinne - likeverdig.
.

Reduserer Guds vesen

Når kvinnen reduseres til et underdanig vesen, et "ribben" som mannen skal råde over, har de også redusert den ene halvparten av Gud til noe mindreverdig. Når Gud blir gjort til bare en mann, fornektes det faktum at også kvinnen ble skapt i Guds bilde, og de har fornektet Guds kvinnelige egenskaper like mye som de undertrykker kvinnen. Kvinneundertrykkelse er også 50% gudsfornektelse!

For Gud har også en kvinnelig side, "Sophia" (gresk for "visdom"), like mye som han har en mannlig side, Jahve (Herren).  Den kvinnelige siden innebærer visdom, skjønnhet og moderlig omsorg. 

Ordspr.8.1-2: "Hør, visdommen roper! Forstanden lar sin røst høre! Hun står på toppen av haugene..."  (v.22) "I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til." 
(v.29b-30a) "Da han ... la jordens grunnvoll, da var jeg bygningsmann hos ham"
(v.35) "For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren."

Her er det snakk om Guds kvinnelige side. Studiebibelen kaller Sophia "en attributt hos Gud", det vil si en egenskap ved Gud, eller en side ved Gud.

Skriften lar oss også på andre måter vite at Gud har en kvinnelig side. 

Jes. 49.15: "Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg." 

Gud lar oss vite om sin kvinnelige morsrolle. Jesus sier: 

Matt. 23.37: "Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke."

Og når Lina Sandell skriver i sin sang: "Han som bær for meg en moders hjerte", blir ikke dette akseptert, og sangen blir forfalsket til "Han som bær for meg en faders hjerte".  Det viser hvordan mennesker bevisst fornekter Guds kvinnelige side ved å forfalske tekster. De fornekter 50% av Gud! De fornekter Guds visdom, og det kaller jeg uforstand! Men Lina Sandall kjente sin Gud: "Han som har en moders hjerte".

Kvinner var mannens eiendom

På grunn av syndefallet ble kvinnen redusert til noe mannen eide på lik linje med husdyr og slaver. Legg merke til måten budene uttrykker det på: 

2.Mos.20.17: "Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til." 

Her nevnes huset først, så kommer kona, slavene og husdyrene, alt i samme setning.

Kvinnene hadde ikke adgang til templet. Menn kunne ha flere koner, og jo flere koner og kameler han hadde, jo høyere stod han i rang. I arabiske land er kvinner verd bare halvparten av menn når det gjelder erstatninger og forsikringer.

Gresk og Romersk tankegods

Da kristendommen bredte seg til Romerriket, ble den påvirket av dets filosofi. Ifølge Platon (427 - 347 FKr), ble kvinnene til ved en fysisk degenerering av mennesket. "Det er bare mennene som er direkte skapt av gudene og får sjeler. De (menn) som lever rett kommer tilbake til stjernene, men de som er feiginger eller som lever syndige liv kan med god grunn antas å bli forandret til kvinnelig natur i en senere generasjon."

Aristoteles (384 - 322 FKr) anså kvinnene som ‘mangelfulle’ mennesker.  Kvinnene var ‘ufruktbare menn’. “Siden kvinnen har en defekt naturlig varme, kan hun ikke 'koke' sin menstruasjonsflod til det punkt at den blir til sæd. Derfor er hennes eneste bidrag til fosteret dets stoff, og en 'åker' det kan gro i." Hennes feil er hennes manglende evne til å produsere sæd.

Vi vet at kvinnen har et egg som er det egentlige "frø" til nytt liv. Mannens sæd befrukter bare dette frøet. På norsk betyr "sæd" og "såkorn" det samme. Det er direkte feil å kalle mannens spermier for "sæd" eller "såkorn". Det er kvinnens egg som biologisk sett tilsvarer et frø! Mannens spermier er "pollen"! Og slik vitenskapelig uvitenhet er blitt brukt til å undertrykke kvinnen og dermed frata Gud den kvinnelige del!

Med dette tankegods i bagasjen og rundt seg var det at Paulus skrev sine brev og formet sine holdninger. Så når Paulus hevder at også kvinnen har en sjel og er likeverdig for Gud (Gal.3.28), var han radikal i sin tid. Likevel henger mye av dette tankegodset igjen hos ham (1.Tim.2.9-15), og gjenspeiler seg i hans holdninger når han gir råd til menighetene. I tillegg er også Paulus blitt tolket av menn som har dette romerske tankegodset. Paulus må tolkes ut fra den kultur han virket i, ikke etter dagens kultur!

Tvilte på at kvinnen var skapt i Guds bilde

Til og med noen tidlige biskoper mente at kvinnen på grunn av sine "defekter", og fordi hun var et "biprodukt" av Adam, ikke var skapt i Guds bilde.

"Kvinnene må tildekke sine hoder fordi de ikke er i Guds bilde . . ." Ambrosius (340-397 EKr)

Og Paulus var nær samme tanke da han skrev:

1.Kor.11.10: Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn.


Leser du sammenhengen vil du se at dette skyldtes en praksis med å snauklippe kvinner som ble grepet i hor, samt Paulus sitt inndoktrinerte syn på at kvinnen var et biprodukt av mannen. Men samtidig understreker Paulus:

v.11: Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen,
og mannen er ikke uavhengig av kvinnen.

Gal.3.28:  Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Kvinner i Israel

Som sagt har det kvinnesynet som har rådet i kirken i stor grad vært preget av den gresk-romerske hedenske kultur og filosofi, fordi det var i disse  traktene Paulus virket, og det var via disse områdene kristendommen spredte seg til Europa og Norge.

Kvinnens stilling i Israel var også lavere enn mannens, men hun hadde en langt høyere aktelse enn i det gresk-romerske hedenskapet. Vi hører om kvinnelige dommere og profetinner. Vi hører i apostlenes gjerninger om husmenigheter der kvinnen nevnes som leder. Og ved flere anledninger står det om fornemme kvinner som kom til troen.

Opprinnelig likestilling

Legg merke til at i den første skapelsesberetningen (1.Mos.1.27-) skapes mann og kvinne likt i Guds bilde. Og begge får oppdraget om å råde. Før syndefallet var det likestilling!

1.Mos.1.27-28: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem:
"Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!
Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen
og over alle dyr som det kryr av på jorden.


Altså er det ikke bare mannen som skal råde - det skal kvinnen også, sammen med mannen.
Og i den andre skapelsesberetningen sier Gud:

1.Mos.2.18: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.


På hebraisk står det at Gud vil lage (skape, bevirke) en "ezer". Ordet  "ezer" betyr hjelper, men ikke en underdanig hjelper. Gud er vår "ezer", og vi skal ikke råde over Gud, selv om han er vår hjelper! Vi er hverandres likeverdige hjelpere.

2.Mos.18.4: Den andre het Elieser, for:
«Min fars Gud kom meg til hjelp (=ezer) og berget meg fra faraos sverd.»

Sal.33.20:
Vår sjel venter på Herren; han er vår hjelp (=ezer) og vårt skjold.


Og når det står at denne hjelperen skal være av "samme slag", så betyr det "likeverdig". I andre oversettelser står det  "en som er hans like". Hvem vil hevde at vi skal råde over Gud, selv om han er vår hjelper? Like lite skal mannen råde over kvinnen! Ordet "hjelper" (ezer) skulle heller lære mannen å ha respekt for kvinnen som sin hjelper!

Jesus viste vei

Da Jesus kom, brøt han ofte med skikkene i sin samtid. Men til en viss grad rettet han seg også etter dem, og valgte f.eks. menn som sine 12 apostler. Men han hadde også kvinner med i sitt følge (Mark.15.41, Luk.8.1-3). De nevnes av og til, men det er nokså sannsynlig at forfatterne av evangeliene også var påvirket av sin samtid, og var forsiktige med å framheve kvinnenes betydning i Jesu liv. Mye tyder på at særlig Peter var i mot kvinner (Tomas evangelium og Maria Magdalenas evangelium). Og når han var leder i kirken i Jerusalem på den tiden evangeliene ble skrevet, er det vel ikke så usannsynlig at de var forsiktige.

Likevel er det særlig én kvinne som ikke kan skjules, fordi hennes posisjon var så viktig. Det var Maria Magdalena, søster til Maria og Lasarus fra Betania. Hun var en disippel, for hun satt ved Jesu føtter (Luk.10.39). Uttrykket er det samme som brukes om Paulus, at han satt ved Gamaliels føtter (Ap.gj.22.3). Hun var leder for flokken som gikk rundt sammen med Jesus. (Luk.8.2)

Når Jesus kalles "Kristus", betyr det "salvet". Den som salvet Jesus til Konge, var Maria. Først i Simons hus (Luk.7.36-39), senere i Betania (Matt.26.6-13). Dette var en oppgave som tilhørte profeten eller ypperstepresten! 

Jesus sa:

Matt.26.13: "Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne."

Det finnes ingen andre mennesker som Jesus har bedt ettertiden om å minnes! Det hun gjorde var så stort, at Jesus vil vi skal huske det! Og salven hun brukte var verdt neste en årslønn!

Hun  var den første som møtte ham etter oppstandelsen og fikk oppdraget å gå med verdenshistoriens største budskap: "Han er oppstått!" (Joh.20-11-18). Hvem er de menn som vil nekte kvinner å stå i tjeneste for Herren? Hvilke oppgaver var større enn å salve ham til konge og rope ut: "Han er oppstått!"

Jesus brukte ofte kvinner i sine lignelser. Han brukte kvinnen fra Samaria til å vinne en hel by (Joh.4.6-42). Han brukte kvinnen fra Syria for å lære disiplene hva tro var (Matt.15.22-28). Han brukte kvinnen i Simons hus til å forklare byens fariseere hva kjærlighet var (Luk.7.40-59). Kan vi fatte hvor radikalt dette var på hans tid, ja direkte provoserende for menn! Jesus prøvde å lære sine disipler noe - men tok de imot det?! Da Jesus var borte gled de tilbake til sin Jødiske og Greske kultur og dens kvinnesyn.

Kvinnelige disipler og ledere

Ap.gj.9.36: I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige.


Så praksisen med kvinnelige disipler fortsatte også etter Maria og de kvinnene som fulgte Jesus. Det samme med kvinnelige ledere:

Kol.4.15: Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles i hennes hus.

Ulik utrustning

Det er ingen tvil om at menn og kvinner er ulikt utrustet, både fysisk og mentalt. De har ulike egenskaper som egner seg for ulike oppgaver. Kanskje er menn generelt sett bedre egnet til ansvar og lederskap. Men det finnes mange utmerkede kvinnelige ledere! Og kvinner har ofte bedre evne til å ta omsorg og ha flere tanker i hodet samtidig. Men det finnes mange menn som er utmerkede omsorgsmennesker.

Jeg mener at utrustning og kall må være grunnlaget for hvilke oppgaver og yrker vi går inn i. Kjønn i seg selv er ikke nok. Kvinneundertrykkelse er Gudsbespottelse!

Kvinnelig og mannlig, av David Pawson.

Videoen er av fire i serien : Menn for Gud,av David Pawson. Svensk tekst. Kilde: http://www.himlentv7.se. Denne videoens kilde er: https://youtu.be/qsyEMaX8sz8. Lagt til min hjemmeside den 29.04.2018.

Tale om kvinnen av pastor Mark Biltz.

Kvinnan – allierad eller mannens hot i den andliga striden? Manliga och kvinnliga identiteter och biblisk undervisning om våra tjänster. Forkynner: Mark Biltz.Tolket til svensk av Daniel Forslund. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=uhOw0zuaLWw. Lagt til min hjemmeside den 02.03.2020.

Tale om mor av Pastor Charles Lawson.

Lagt ut på YouTube 08.05 i 2016, av Zion4131. Lagt til min hjemmeside 28.12.2021. Talen er ikke tekstet på norsk.

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata Uten å ha kontroll...